Điều khoản sử dụng

  1. Khi sử dụng hệ thống của chúng tôi khách hàng đã tuân thủ các quy định về thương mại điện tử theo pháp luật.